Monday, 8 July 2013

KOMUNIKASI PERNIAGAANMemang tidak dapat dinafikan tidak kira apa juga bentuk perniagaan atau pekerjaan manusia, komunikasi adalah sesuatu yang penting dan amat diperlukan. Ianya adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan terutama sekali di dalam urusan sesuatu organisasi . Sepertimana dinyatakan oleh Zelko & Dance (1965), “Komunikasi adalah satu aktiviti penting dalam sesebuah organisasi”. Komunikasi yang baik dan lancar amatlah penting dan diutamakan di didalam sesebuah organisasi perniagaan. 

Menurut Narimah (2004) “Komunikasi merupakan bidang yang sangat penting untuk semua bidang-bidang yang lain, sehinggakan perbuatan dan tingkahlaku manusia boleh dikatakan tidak akan sempurna tanpa adanya komunikasi”. Pada awalnya komunikasi hanyalah untuk kepentingan antara perseorangan sahaja namun dengan perkembangan yang pesat dan apabila berlakunya revolusi peradaban manusia, komunikasi telah menjadi lebih komplek. Apabila bermulanya zaman kebangkitan media maka tercetuslah komunikasi yang lebih besar, keadaan ini menjadikan komunikasi adalah bidang utama dalam pemasaran produk dan juga tenaga manusia. Syarikat-syarikat mula menyedari bahawa komunikasi adalah elemen atau pemangkin utama dalam dunia perniagaan terutamanya bagi mencetuskan imej korporat sesebuah syarikat.

Menurut Saodah, et. al (2004), “pengetahuan tentang komunikasi menjadikan seseorang atau organisasi itu akan lebih berjaya dan berdaya saing. Ini bermakna  kecekapan sesebuah organisasi bergantung sejauh mana baiknya saluran komunikasi itu berjalan.

1.              Apa itu Komunikasi?
 Menurut Narimah dan Saodah (2002), “Komunikasi adalah merupakan perkara biasa dan asas yang dilakukan oleh setiap manusia, tanpa mengira usia,  bangsa, latarbelakang, bahasa, budaya dan juga tempat.  Setiap hari kita berkomunikasi secara dalaman atau perseorangan, berinteraksi dengan individu lain atau secara berkelompok”.
James A.F. Stoner & Charles Wankel (1989) menyatakan “Komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksub yang dikongsi, dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat, huruf, nombor dan perkataan yang melambangkan atau menterupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksub”.
S. Bernard Rosenblatt dalam bukunya Communication in Business (1983) mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui symbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi.
Dapatlah disimpulkan di sini bahawa komunikasi adalah satu proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih, dengan membawa maksub untuk berkongsi maklumat serta pengalaman di dalam mencari persamaan. Ianya boleh berlaku secara lisan ataupun dengan menggunakan pelbagai deria yang ada pada setiap manusia. Boleh juga dikatakan bahawa komunikasi adalah proses di mana manausia menghantar dan menerima mesej, proses di mana berkongsi atau bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan, proses interaksi antara manusia, di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak, isyarat atau symbol dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat atau mengubah keadaan fizikal atau mental mereka.

1.2              Apa itu Komunikasi yang baik dan berkesan?
Komunikasi yang baik dan berkesan adalah faktor yang penting di dalam sesebuah organisasi kerana apabila tiadanya elemen ini maka adalah sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 

Terdapat tiga (3) elemen penting  komunikasi iaitu penghantar, penerima dan saluran ataupun medium. Sesuatu komunikasi itu dikatakan baik dan berkesan apabila mesej yang disampaikan oleh penghantar difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima, maksub atau makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima malahan ada juga yang menyatakan komunikasi dikatakan baik dan berkesan apabila ia dapat menimbulkan minat orang yang mendengar.

Namun begitu, apabila kita memperbincangkan tentang komunikasi yang baik dan berkesan dari perspektif perniagaan maka kita tidak dapat lari daripada memperbincangkan mengenai tujuan komunikasi di dalam perniagaan itu sendiri. Komunikasi yang baik dan berkesan di dalam perniagaan ialah apabila ia digunakan untuk membangunkan organisasi, sumber, untuk mempromosikan sesuatu produk, perkhidmatan berserta dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi perniagaan yang dijalankan. 

Menurut Timm dan De Tienne (1995), “kejayaan sesebuah organisasi amat bergantung kepada komunikasi yang digunakan”. Setiap organisasi perlu mempunyai strategi komunikasinya yang tersendiri bagi mewujudkan organisasi atau syarikat yang berdaya saing dan berstatus korporat.  

Pengetahuan yang menyeluruh mengenai komunikasi operasi dalaman , komunikasi operasi luaran, komunikasi luaran tidak formal dan komunikasi personal amatlah penting di dalam melaksanakan segala aktiviti-aktiviti kerja untuk mencapai objektif, misi dan visi yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi ataupun syarikat.

No comments:

Post a Comment