Monday, 8 July 2013

JENIS-JENIS KOMUNIKASI DAN JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PERNIAGAAN            
Terdapat empat (4) jenis komunikasi yang diamalkan oleh sesebuah organisasi iaitu komunikasi operasi dalaman (Internal-operational Communication), komunikasi operasi luaran (External- operational Communication), komunikasi luaran tidak formal (Informal Outside Communication) dan komunikasi personal (Personal Communication).

1.              Komunikasi Operasi Dalaman (Internal-operation Communication)
Menurut Hunt (1989), “kemahiran individu adalah perlu kepada operasi organisasi ataupun syarikat. Keperluan komunikasi dalam organisasi melibatkan pemindahan maklumat daripada satu individu kepada individu yang lain”.
Menurut Little John (1991), “komunikasi dalam organisasi berlaku dalam jaringan yang besar. Ia melibatkan seluruh aspek komunikasi interpersonal dan komunikasi kumpulan dalam organisasi. Ini termasuklah struktur dan fungsi organisasi, hubungan manusia, komunikasi serta pengurusannya dan budaya organisasi”;

Di dalam sesebuah organisasi ataupun syarikat, komunikasi operasi dalaman melibatkan keseluruhan warga kerja syarikat daripada peringkat atasan hinggalah kepada yang peringkat yang paling bawah. Warga kerja ini adalah orang dalam yang menjadi  asset yang paling penting kepada organisasi ataupun syarikat. Dengan itu proses komunikasi yang berjalan antara sesama dan setiap kakitangan, bahagian, jabatan dan unit, hendaklah diambil berat bagi memastikan setiap makluma serta arahan yang disampaikan dan ingin disampaikan oleh ketua unit masing-masing difahami dan berkesan tanpa sebarang masalah.

Menurut Jaafar (1992(, Smeltzer & Leonard (1994) dan Rasberry & Lindsay (1994) terdapat beberapa bentuk komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu komunikasi ke bawah, komunikasi menegak, komunikasi mendatar dan komunikasi tidak formal. Di dalam sesebuah organisasi, komunikasi operasi dalaman juga berlaku melalui dua (2) cara iaitu secara komunikasi menegak dan juga komunikasi mendatar.

1.1        Komunikasi Menegak
Dibahagaikan kepada dua (2), iaitu menegak dari bawah ke atas dan menegak dari atas ke bawah. Komunikasi ini melibatkan semua pihak tanpa mengira peringkat dan jawatan.
Komunikasi menegak dari bawah ke atas adalah pengaliran maklumat dari satu peringkat bawahan kepada satu atau lebih peringkat yang lebih tinggi dalam sesebuah organisasi, seperti komunikasi di antara  kerani kepada ketua unit, pegawai tadbir kepada ketua jabatan sumber manusia, buruh kepada penyelia dan sebagainya. Kebiasannya ia melibatkan kegunaan membuat laporan, menyelesaikan masalah ,menyampaikan maklumat, meluahkan masalah, memberi pandangan, member komen, membuat rungutan, memberi idea serta cadangan. 

Pada hakikat sebenarnya komunikasi ini mempunyai beberapa masalah di mana maklumat-maklumat yang diberi akan melalui beberapa peringkat malahan ada yang ditapis terlebih dahulu sebelum maklumat tersebut sampai kepada penerima yang dituju, menimbulkan perasaan kurang kepercayaan ketua terhadap pekerja bawahan dan wujudnya persaingan maklumat.

Walaupun mempunyai beberapa masalah yang tertentu namun komunikasi ini tetap memberi manafaat di mana pekerja merasakan bahawa mereka dihargai kerana diberi peluang, memberi peluang kepada pekerja  menyatakan pandangan dan pendapat mereka yang secara tidak langsung ianya juga dapat membantu syarikat di dalam mengetahui tentang kelemahan-kelemahan serta kekuatan yang ada di dalam syarikat tersebut.

Manakala bagi komunikasi menegak dari atas ke bawah pula adalah komunikasi atau pengaliran maklumat peringkat atasan ke satu atau lebih peringkat yang lebih rendah dalam sesebuah organisasi. Contohnya seperti  di antara pengarah urusan kepada pegawai tadbir , pegawai tadbir kepada kerani dan sebagainya dan kegunaannya melibatkan memberi arahan, informasi penting ,mendeligasikan visi, misi dan objektif, menilai pekerja, menerangkan polisi dan sebagainya.

 Dalam hal ini, proses komunikasi menegak  boleh bermula daripada pihak atasan kepada warga kerja bawahan atau daripada warga kerja bawahan kepada pegawai atasan dan komunikasi ini merupakan dimensi saluran formal yang boleh terjadi dalam bentuk komunikasi  dua hala.

1.2        Komunikasi Mendatar
Merupakan satu proses komunikasi yang melibatkan pengaliran idea dan maklumat secara bebas di kalangan warga kerja yang mempunyai persamaan taraf atau peringkat yang sama. Contohnya adalah seperti kerani unit kewangan dengan kerani lain yang bertugas di unit yang sama atau kernai daripada unit atau jabatan yang berlainan. Dalam hal ini, proses komunikasi sebegini seringkali juga melibatkan rakan kerja dari organisasi yang lain. Keadaan ini berlaku apabila kita mempunyai seorang rakan yang menjawat jawatan yang sama fungsinya dengan kita tetapi bekerja di syarikat yang berlainan. Namun begitu, komunikasi ini juga dianggap sebagai komunikasi luaran sekiranya syarikat tersebut mempunyai hubungan perniagaan dengan syarikat kita bekerja.
Rogers dan Rogers (1990) menekankan bahawa jaringan komunikasi secara relatifnya kurang penstrukturannya jika dibandingkan dengan komunikasi biasa. Jaringan tersebut wujud secara spontan dan ia muncul dari tingkah laku komunikasi tiap-tiap individu dalam organisasi itu sendiri. Malah apabila struktur formal menyumbangkan kestabilan hubungan komunikasi, maka jaringan komukasi pula berjalan lancar serta memberikan lebih tenaga terhadap aktiviti-aktiviti harian organisasi itu pula.

            2.       Komunikasi Operasi Luaran (External –operational Communication)
Proses komunikasi yang berlaku di antara pihak syarikat dengan pihak lain (luaran) yang mempunyai kaitan dengan urusan perniagaan syarikat.. Menurut Samsuddin A.R (2003) “sesebuah organisasi yang bergantung kepada persekitaran untuk menghidupkan organisasinya, harus mencapai persefahaman antara dua hala yang baik harus dicapai. Sokongan daripada masyarakat akan menentukan tahap sokongan mereka terhadap sesebuah organisasi”. 

Komunikasi ini melibatkan interaksi dengan pihak luar dan perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin keranan ianya melambangkan imej sesebuah organisasi atau syarikat.  Kebiasannya mereka ini adalah kumpulan yang terdiri daripada pelanggan, pembekal, pemegang saham, masyarakat, media, bank, badan-badan berkanun dan juga kerajaan. Hubungan komunikasi dengan pihak luar adalah amat penting dan perlu dijaga dengan sebaik yang mungkin di mana syarikat harus mengenalpasti cara atau strategi yang sesuai untuk berkomunikasi dengan pihak luaran syarikat atau organisasi agar operasi syarikat atau organisasi tidak terganggu dan terjejas .

Setiap jabatan di dalam sesebuah syarikat atau organisasi mempunyai fungsi masing-masing di dalam memastikan operasi syarikat berjalan dengan baik dan lancar. Mereka hendaklah memastikan komunikasi luaran yang digunakan adalah tepat, konsisten dan tidak melanggar kerahsiaan syarikat kerana maklumat yang disiarkan, dinyatakan kepada pelanggan boleh mendatangkan kesan yang signifikan terhadap reputasi syarikat yang juga melibatkan undang-undang.

Organisasi atau syarikat juga hendaklah memastikan warga kerja mereka mempunyai kemahiran yang sepatutnya di dalam berkomunikasi terutama apabila memulakan komunikasi luaran. Tanpa adanya kemahiran di dalam berkomunikasi kemungkinan yang mungkin berlaku di mana syarikat boleh kehilangan pelanggan, pelanggan yang sediada akan membuat perniagan dengan syarikat lain dan sebagainya. Sekiranya hubungan komunikasi ini masih tidak dapat diselesaikan dan isu tersebut terus dibiarkan berpanjangan tanpa ada usaha memgembalikan keyakinan pembeli, maka ketidakpuashatian akan wujud dan akan berlaku penurunan terhadap prestasi jualan syarikat atau sebagainya.

            3.       Komunikasi Luaran Tidak Formal (Informal Outside Communication)
Komunikasi ini wujud daripada perhubungan sosial dan persahabatan di persekitaran tempat kerja. Komunikasi ini boleh berlaku apabila adanya komunikasi antara pekerja syarikat dengan individu di luar syarikat yang boleh terdiri dari sesiapa sahaja seperti kita, rakan kita ataupun mereka yang mendengar perbualan yang dibualkan oleh kita.

Komunikasi jenis ini kebiasannya berlaku di dalam bentuk komunikasi lisan dan bukan lisan iaitu komunikasi yang tidak menggunakan perkataan, samada secara lisan atau tulisan. Komunikasi bukan lisan kebiasaannya tambahan atau sokongan kepada komunikasi lisan dan kadangkala ianya boleh mengubah maksub komunikasi secara lisan di mana ianya terbahagi kepada dua iaitu, merujuk kepada Ahmed et. al (2004) “Kinesics” , komunikasi yang menggunakan gerak badan atau mimik muka dan juga “Paralanguage” iaitu komunikasi tidak lisan yang membabitkan nada, tempo, tahap itonasi dan sebagainya. Contohnya seperti di Amerika, seseorang mengangkat kening sebagai tanda tidak setuju, berminat, mengambil berat atau memberi perhatian.

Rungutan atau komen yang kita luahkan kepada rakan atau sesiapa sahaja mengenai kerja yang kita atau syarikat lakukan samada baik atau buruk secara tidak langsung mewakili pandangan syarikat walaupun kita tidak berniat untuk bercakap mewakili pihak syarikat dan ianya hanya pandangan peribadi. Tanggapan awal akan dibuat oleh rakan atau sesiapa yang mendengar mengenai syarikat di mana kita bekerja. Dengan itu, apabila menggunakan komunikasi jenis ini kita hendaklah berhati-hati dan berjaga-jaga untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh memberi kerugian atau kesan burok kepada syarikat.

            4.       Komunikasi Personal (Personal Communication)
Kebanyakkan komunikasi yang berlaku di dalam syarikat atau organisasi adalah dalam bentuk komunikasi formal namun begitu tidak semua begitu. Komunukasi personal adalah salah satu komunikasi tidak formal yang berlaku di dalam sesebuah syarikat atau organisasi. Komunikasi jenis ini berlaku apabila seorang pekerja berhubung dengan pekerja yang lain melalui medium-medium tertentu . Contohnya seperti melalui telefon, e-mel  dan sebagainya. 

Contohnya pekerja junior di dalam sesebuah syarikat menghubungi pekerja senior yang kini bertukar ke cawangan lain dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat atau tunjuk ajar mengenai mengenai kerja-kerja yang dilakukan. Pihak syarikat hendaklah mengambil perhatian mengenai perkara ini dan member kelonggaran agar komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar kerana sekiranya ada peraturan-peraturan yang menyekat kemonukasi ini maka sudah pasti akan timbul ketidakpuashatian dan juga member tekanan kepada pekerja-pekerja yang terlibat yang sudah pasti akan menganggu prestasi kerja dan juga produktiviti syarikat.

No comments:

Post a Comment